Rakovecký soutok

R.BK.12
Lokalizace: 49.296183N 16.857584E
Rozloha: 84,309 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 318 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Kotlinovité rozšířené údolní dno Rakovce v místě soutoku dvou drobných vodotečí. Jedna z nejcennějších částí přírodního parku Rakovec.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,583 ha 0,69 1,92
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,445 ha 5,27 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12,279 ha 14,56 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,609 ha 0,72 1,04
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,765 ha 3,28 3,01
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,268 ha 1,5 3,89
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8,642 ha 10,25 2,23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,181 ha 0,21 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29,531 ha 35,03 2,2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,107 ha 0,13 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Amphipyra perflua blýskavka lemovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2010
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Monotropa hypopitys hnilák smrkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 53

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.