Jedovnické rybníky

R.BK.03
Lokalizace: 49.335207N 16.76669E
Rozloha: 87,047 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Nadmořská výška: 493 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Systém pěti kaskádovitě položených rybníků. U největšího Olšovce bohatě vyvinuté litorální porosty s navazujícími podmáčenými loukami. Významné jarní shromaždiště a trdliště obojživelníků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,985 ha 1,13 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,865 ha 5,59 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,813 ha 0,93 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,191 ha 1,37 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,750 ha 5,46 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9,110 ha 10,47 2,93
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,526 ha 2,9 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2014
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.