Klíčava

R.BE.01
Lokalizace: 50.120768N 13.873586E
Rozloha: 185,453 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 323 - 455 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Potok Klíčava a menší nádrže na jeho toku od pramene až k vzdutí přehrady Klíčava. Přirozeně meandrující menší potok s písčitým či štěrkopísčitým dnem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (<i>Genista pilosa</i>) -- -- 0,230 ha 0,12 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,044 ha 0,02 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (<i>Jovibarba globifera</i>) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,165 ha 0,09 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,153 ha 4,94 2,82
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,438 ha 0,24 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,001 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,836 ha 0,45 1,16
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20,144 ha 10,86 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,029 ha 0,02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,872 ha 1,55 3,26
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,428 ha 0,77 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,160 ha 1,16 2,42
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,382 ha 0,21 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,081 ha 0,04 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,270 ha 0,15 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus sinuatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Mogulones angulicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Triplax lepida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Taeniapion rufulum -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Sirocalodes quercicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Anisarthron barbipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Quasimus minutissimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Omiamima mollina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Habroloma geranii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Donus oxalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 129

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.