Milíčovský les a rybníky

R.AA.01
Lokalizace: 50.025998N 14.540822E
Rozloha: 34.413 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 250 - 297 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků obklopená pramenišťními olšinami a zbytky vlhkých luk.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.016 ha 2.95 3
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.204 ha 0.59 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.467 ha 7.17 3.91
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.904 ha 2.63 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.884 ha 20 3.4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.194 ha 0.56 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.331 ha 3.87 2.94
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.369 ha 3.98 2.43
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.585 ha 1.7 2.42
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.865 ha 2.51 2.67
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.164 ha 0.48 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.918 ha 17.2 2.52

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2007
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2007
Brouci Bruchidius picipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Brouci Chaetocnema conducta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2013
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2008
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2013
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.