Dářská rašeliniště

N.ZR.01
Lokalizace: 49.647251N 15.88684E
Rozloha: 650,731 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PR
Nadmořská výška: 608 - 651 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Několik rašelinných ložisek v okolí rybníků Velké a Malé Dářko: NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště (30,5 ha), Ostrov (25,2 ha) a Borky (2,62 ha). Submontánní vrchoviště vzniklá postupným zarůstáním mělkého jezera na nepropustných slinitých opukách. Radostínské rašeliniště pokrývá rašelinný bor, v okrajové části pozměněný dřívejším borkováním rašeliny. Část rašeliniště tvoří nelesní společenstva ostřic, která navazují na litorál SV okraje rybníku V. Dářko.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,111 ha 0,02 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,599 ha 1,17 1,28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,064 ha 2,47 3,1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,689 ha 0,87 3,59
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1,915 ha 0,29 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Sympetrum flaveolum vážka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Syntomium aeneum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Taraxacum gelertii pampeliška Gelertova -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Taraxacum vindobonense pampeliška vídeňská Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Wanachia triguttata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
První 11 12 13 14 Zobrazeno: 195 - 210

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.