Trávní dvůr

N.ZN.02
Lokalizace: 48.791988N 16.43459E
Rozloha: 399,876 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 174 - 189 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zachovalý fragment lužní krajiny, úsek toku Dyje, síť slepých ramen a tůní obklopených zbytky lužních porostů (tvrdý i měkký luh). Vlhké louky a rozsáhlé rákosiny s odvodňovacími kanály.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2,093 ha 0,52 2,75
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,081 ha 0,02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,721 ha 1,18 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,860 ha 0,47 3,24
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,557 ha 0,14 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 26,605 ha 6,65 2,15
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 4,599 ha 1,15 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18,768 ha 4,69 1,18
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 1,870 ha 0,47 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 112,530 ha 28,14 2,73
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,702 ha 0,93 2,08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5,169 ha 1,29 2,97

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Dipsacus laciniatus štětka laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Scutellaria hastifolia šišák hrálovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Platydema violaceum širokáč fialový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Coenagrion scitulum šidélko huňaté -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 214

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.