Kalábová

N.UH.01
Lokalizace: 48.939678N 17.744155E
Rozloha: 2,068 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 471 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Travertinový mokřad s výskytem ohrožených druhů orchideovitých. Travertinové jezírko s parožnatkami (Chara sp.)

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,000 ha -- 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,000 ha 0,02 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,060 ha 2,9 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,104 ha 5,01 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,108 ha 5,22 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,150 ha 7,27 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,542 ha 26,19 2,51

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Inula salicina subsp. salicina oman vrbolistý pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex alba ostřice bílá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex hordeistichos ostřice ječmenovitá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Cordulegaster bidentata páskovec dvojzubý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Bromus ramosus sveřep větevnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 37

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.