Bohdanečský rybník a rybník Matka

N.PA.01
Lokalizace: 50.095349N 15.679957E
Rozloha: 288.108 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: NPR
Nadmořská výška: 216 - 224 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Největší dosud dochovaný rybník z bývalé velké rybniční soustavy Pardubicka. Rybník je značně zarostlý rozlehlými rákosinami, obklopují jej slatinné louky, olšové lesíky a pole. Mokřad zahrnuje rybníky Matka, Zábranský a rybník Vsádkách. Dřívější význam byl v sedmdesátých letech narušen vyhrnutím včetně likvidace litorálu a rybářským hospodařením včetně chovu domácích kachen, nyní je přírodní ráz rybníka obnovován.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L7.4 Acidofilní doubravy na písku -- -- 0.224 ha 0.08 3
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.923 ha 1.36 1.25
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 3.590 ha 1.25 1
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.808 ha 0.63 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.085 ha 0.03 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.320 ha 0.11 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 84.373 ha 29.29 1.95
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.010 ha 1.74 2.09
L1 Mokřadní olšiny -- -- 41.269 ha 14.32 1.49
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.294 ha 2.88 1.55
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.683 ha 0.58 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.596 ha 24.16 1.96
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.747 ha 2.34 1.82
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.665 ha 0.93 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.003 ha -- 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Onthophagus ruficapillus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Lišejníky Lecidea commaculans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Bacidia viridifarinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Buellia schaereri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Caloplaca obscurella -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Candelariella reflexa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Flavoparmelia caperata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex viridula -- -- -- -- -- 2005
Lišejníky Physcia stellaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Physconia enteroxantha -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Placopyrenium fuscellum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 260

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.