Ostravsko-bohumínská rybniční soustava

N.OS.01
Lokalizace: 49.87927N 18.341308E
Rozloha: 414,439 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 201 - 239 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Území, které zahrnuje rybníky Heřmanický, Lesník, Nový stav a Záblatský rybník, má mimořádný a nenahraditelný význam jak z hlediska hnízdního výskytu kriticky ohrožených, ohrožených, vzácných a migrujících ohrožených druhů ptáků, tak i jako tradiční zastávka vodního ptactva na významné evropské tahové cestě. Rovněž výskyt obojživelníků, ohrožených v rámci Evropy (7 druhů).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,552 ha 0,13 2,01
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,003 ha -- 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,472 ha 0,36 2,5
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5,647 ha 1,36 3,37
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 96,831 ha 23,36 1,42
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,224 ha 0,05 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,379 ha 3,23 3,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus scheidleri helleri -- Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2018
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2019
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Acrocephalus paludicola rákosník ostřicový -- BD I -- -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 118

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.