Koutecké a Zábřežské louky

N.OP.02
Lokalizace: 49.915668N 18.063465E
Rozloha: 296,070 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 234 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část rozlehlého lučního komplexu JZ od Zábřehu. Ojedinělý zbytek slepých ramen a mokřadních luk v nivě řeky Opavy. Ve V části chráněného území směrem k Z přechází v rašelinné louky. Jižní hranice území tvoří umělý vodní kanál. Slatinné louky, vrbiny, olšiny a otevřené vody se společenstvy Caricetum diandrae, Caricetum appropinquatae, Caricetum caespitosae, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, Cirsietum salisburgense, Cirsietum vulpinae, Cirsietum vesicariae, Sanguisorbeto-Festucetum commutatae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5,263 ha 1,78 1,96
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 78,552 ha 26,53 1,96
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,558 ha 4,58 1,84
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,005 ha -- 1,9
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,750 ha 0,25 1,42
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,116 ha 0,04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,016 ha 0,34 2,36
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13,487 ha 4,56 2,18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12,568 ha 4,25 2,39
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 15,041 ha 5,08 2,05
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,199 ha 0,07 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,542 ha 0,52 2,29
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,521 ha 0,18 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,592 ha 2,23 2,59
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,491 ha 0,5 3,77
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Taraxacum copidophyllum pampeliška šavlovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2014
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2014
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ichthyaetus melanocephalus racek černohlavý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 46

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.