Koutecké a Zábřežské louky

N.OP.02
Lokalizace: 49.915668N 18.063465E
Rozloha: 296,070 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 234 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část rozlehlého lučního komplexu JZ od Zábřehu. Ojedinělý zbytek slepých ramen a mokřadních luk v nivě řeky Opavy. Ve V části chráněného území směrem k Z přechází v rašelinné louky. Jižní hranice území tvoří umělý vodní kanál. Slatinné louky, vrbiny, olšiny a otevřené vody se společenstvy Caricetum diandrae, Caricetum appropinquatae, Caricetum caespitosae, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, Cirsietum salisburgense, Cirsietum vulpinae, Cirsietum vesicariae, Sanguisorbeto-Festucetum commutatae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 78,552 ha 26,53 1,96
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,230 ha 0,42 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,116 ha 0,04 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (<i>Hottonia palustris</i>) -- -- 0,005 ha -- 1,9
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,016 ha 0,34 2,36
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5,263 ha 1,78 1,96
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,558 ha 4,58 1,84
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 15,041 ha 5,08 2,05
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,542 ha 0,52 2,29
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,750 ha 0,25 1,42
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,521 ha 0,18 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,592 ha 2,23 2,59
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13,487 ha 4,56 2,18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12,568 ha 4,25 2,39
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,491 ha 0,5 3,77
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Ceutorhynchus unguicularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Coraebus elatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Hydroporus rufifrons -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Mogulones abbreviatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Philonthus umbratilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Poecilonota dives -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Motýli Leucoma salicis bekyně vrbová -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2010
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 127

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.