Rybník Štěpán

N.OP.01
Lokalizace: 49.862661N 18.191384E
Rozloha: 53,714 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 225 - 251 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Původní mělký rybník s tůněmi v dolní části toku úzké nivy řeky Opavy, obklopený fragmenty lužních lesů (Alno-Ulmion) a v JZ části území reprezentativními porosty bažinných olšin Alnion glutinosae. Litorál rybníku je tvořen rákosovými porosty. Rákosiny na JZ pronikají do mokré louky s roztroušenými porosty bažinných vrbin Salicion cinerae. Na rybniční ploše a v tůních se vyskytují společenstva Riccietum fluitantis, Potametum lucentis, Nupharo lutei-Nymphaetum albae,Trapetum natantis (pravděpodobně nejrozsáhlejší porost na Ostravsku), Salvinio-Spirodelletum, Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae, Hottonietum palustris, v řece Batrachietum fluitantis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,433 ha 0,81 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,419 ha 0,78 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 0,731 ha 1,36 2,92
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 1,402 ha 2,61 2,43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Najas marina řečanka přímořská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Alisma gramineum žabník trávolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Plazi Emys orbicularis želva bahenní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
První 5 6 7 8 9 Zobrazeno: 120 - 135

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.