Čelákovické mokřady

N.NB.04
Lokalizace: 50.177595N 14.794849E
Rozloha: 402,068 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 173 - 194 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Systém starých labských ramen a na ně navazujících mokřadních lučních i lesních společenstev a současného toku Labe. Tůně jsou v různém stadiu zazemňování od otevřené hladiny až po mokřadní olšinu. Nejstarší tůň pod terasou je zarostlá zčásti mokřadní olšinou, zčásti bublinatkou. Na levém břehu Labe – Babinec – lužním lesem zarostlé dno bývalého rybníka a jeho okolí s přilehlými tůněmi zvanými Císařská Kuchyně, které jsou modelovým objektem pro hydrobiologické a ichtyologické výzkumy. Dále PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka. V Labi reofilní vegetace a vegetace pobřeží.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 8,778 ha 2,18 2,02
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,004 ha -- 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,032 ha 0,01 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,214 ha 0,05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,124 ha 0,78 2,75
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 7,798 ha 1,94 2,37
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,520 ha 0,13 1,32
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,034 ha 0,01 3,7
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18,639 ha 4,64 1,8
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,486 ha 0,12 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 31,018 ha 7,71 1,95
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,023 ha 0,01 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,475 ha 0,86 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 74,425 ha 18,51 2,48
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 35,308 ha 8,78 2,72
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Thalictrum flavum žluťucha žlutá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2014
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Pentaphyllus testaceus pětičlenec žlutohnědý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 108

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.