Čelákovické mokřady

N.NB.04
Lokalizace: 50.177595N 14.794849E
Rozloha: 402,068 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 173 - 194 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Systém starých labských ramen a na ně navazujících mokřadních lučních i lesních společenstev a současného toku Labe. Tůně jsou v různém stadiu zazemňování od otevřené hladiny až po mokřadní olšinu. Nejstarší tůň pod terasou je zarostlá zčásti mokřadní olšinou, zčásti bublinatkou. Na levém břehu Labe – Babinec – lužním lesem zarostlé dno bývalého rybníka a jeho okolí s přilehlými tůněmi zvanými Císařská Kuchyně, které jsou modelovým objektem pro hydrobiologické a ichtyologické výzkumy. Dále PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka. V Labi reofilní vegetace a vegetace pobřeží.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 31,018 ha 7,71 1,95
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 57,216 ha 14,23 1,43
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,475 ha 0,86 1
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 5,768 ha 1,43 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18,639 ha 4,64 1,8
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,870 ha 0,22 1,03
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,520 ha 0,13 1,32
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,032 ha 0,01 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 8,778 ha 2,18 2,02
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 35,308 ha 8,78 2,72
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 12,061 ha 3 2,47
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 1,031 ha 0,26 2,47
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,214 ha 0,05 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,023 ha 0,01 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,000 ha -- 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Oryctes nasicornis nosorožík kapucínek Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Pentaphyllus testaceus pětičlenec žlutohnědý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2020
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Melica picta strdivka zbarvená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 122

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.