Žehuňský rybník

N.NB.03
Lokalizace: 50.145012N 15.308548E
Rozloha: 383.706 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 200 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Eutrofní rybník protékaný Cidlinou. Rozsáhlé rákosiny, zaplavované louky podél Cidliny a slatinné louky na březích. Rostlinná společenstva v téměř kompletní hydroserii v dobrém stavu s ohroženými druhy. Bohatá entomofauna eutrofních stojatých vod s řadou ohrožených druhů. Hnízdiště i tahová zastávka vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 29.191 ha 7.61 4
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 3.380 ha 0.88 2.14
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.821 ha 2.04 1.94
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 171.281 ha 44.64 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.311 ha 0.6 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 28.158 ha 7.34 3.2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.178 ha 0.05 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.470 ha 0.12 3
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.047 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.000 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 55.098 ha 14.36 1.27
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.173 ha 0.31 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 25.046 ha 6.53 2.34
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.858 ha 0.74 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.750 ha 0.2 1.99
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus elongatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Stejnokřídlí Delphacodes venosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Atethmia ambusta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Pavouci Myrmarachne formicaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Pavouci Cheiracanthium punctorium -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Euxoa tritici -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2011
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 266

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.