Poděbradské luhy

N.NB.02
Lokalizace: 50.103N 15.159858E
Rozloha: 1 632.836 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR, EVL, NPR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 181 - 185 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé území souvislých mokřadů v labské nivě mezi Veltruby a Poděbrady zahrnuje největší souvislý komplex lužních lesů v Čechách, s velkým množstvím mrtvých ramen Labe a Cidliny ve všech stadiích zazemňování, od hluboké tůně téměř bez vodních makrofyt až po zazemněné tůně zarostlé mokřadními olšinami. Další úsek toku Labe ke Kostomlatům s úzkým pruhem nivy a několika tůněmi je významným zimovištěm vodních ptáků a biotopem říční a pobřežní vegetace. Na lužní lesy navazují zaplavované a mokřadní louky, podobně jako lužní lesy rozrůzněné podle hloubky hladiny podzemní vody a četnosti záplav. V Labi, Cidlině a Bačovce vodní a pobřežní vegetace proudících vod. Území je devastováno hospodařením. Lokalita zahrnuje NPR Libický luh, PR Tonice – Bezedná, PR Veltrubský luh, Klucký luh a Hustík (N), Pňovský luh, Tůň u Chvalovic a Tůň u Polabce.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.208 ha 0.01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 42.209 ha 2.59 2.36
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.318 ha 0.02 1.87
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.079 ha 0.07 1.08
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.490 ha 0.64 2.18
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 32.459 ha 1.99 2.03
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 11.135 ha 0.68 1.6
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.656 ha 0.04 1.02
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.835 ha 0.05 1.37
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 41.643 ha 2.55 1.79
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 23.683 ha 1.45 2.04
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.003 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 117.109 ha 7.17 2.53
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.297 ha 0.02 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acalles echinatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Otiorhynchus tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Helochares lividus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Hygronoma dimidiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Lamia textor -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Leioderus kollari -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Manda mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Meloe rugosus -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ochthephilus scheerpeltzi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Pachybrachis hieroglyphicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Harmonia axyridis -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Palorus depressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pentaphyllus testaceus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 289

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.