Hrabanovská černava

N.NB.01
Lokalizace: 50.21762N 14.83419E
Rozloha: 59,776 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 196 - 202 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá černava na prameništi. Sníženina v křídových slínech vyplněná močály živenými vápenitými vodami (bývalé mělké jezero), porostlá ostřicovými, rákosovými a orobincovými porosty. Mozaika vodních ploch, rákosin (Phragmition communis), ostřicových luk (Caricetum elatae, Cladietum marisci), slatinných luk (Caricion davallianae), porostů keřových vrbin (Salicion cinereae), na zbytku duny psamofilní společenstva sv. Corynephorion canescentis, mělké vodní nádrže jako pozůstatek po těžbě humolitu v minulosti, kdy byla lokalita bohatší o společ. a druhy raných sukcesních stadií. Rezervace vyhlášena v r. 1933.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,240 ha 0,4 1
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 1,021 ha 1,71 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,188 ha 0,31 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,007 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,025 ha 0,04 1,42
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,034 ha 0,06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,953 ha 4,94 2,93
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 11,773 ha 19,69 1,22
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,595 ha 4,34 2,36
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 12,944 ha 21,65 2,05
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,171 ha 0,29 1,1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,613 ha 7,72 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,338 ha 0,57 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,020 ha 0,03 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,698 ha 1,17 2,16
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Postia subcaesia bělochoroš lužní -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Jassargus sursumflexus křísek bezkolencový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Muellerianella extrusa ostruhovník bezkolencový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Sorhoanus assimilis křísek mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Stenocranus fuscovittatus ostruhovník ostřicový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Prionychus ater spuchřelík černý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Oulema erichsonii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 179

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.