Hrabanovská černava

N.NB.01
Lokalizace: 50.21762N 14.83419E
Rozloha: 59,776 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 196 - 202 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá černava na prameništi. Sníženina v křídových slínech vyplněná močály živenými vápenitými vodami (bývalé mělké jezero), porostlá ostřicovými, rákosovými a orobincovými porosty. Mozaika vodních ploch, rákosin (Phragmition communis), ostřicových luk (Caricetum elatae, Cladietum marisci), slatinných luk (Caricion davallianae), porostů keřových vrbin (Salicion cinereae), na zbytku duny psamofilní společenstva sv. Corynephorion canescentis, mělké vodní nádrže jako pozůstatek po těžbě humolitu v minulosti, kdy byla lokalita bohatší o společ. a druhy raných sukcesních stadií. Rezervace vyhlášena v r. 1933.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,240 ha 0,4 1
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 1,021 ha 1,71 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,188 ha 0,31 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,007 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,025 ha 0,04 1,42
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,034 ha 0,06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,953 ha 4,94 2,93
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 11,773 ha 19,69 1,22
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,595 ha 4,34 2,36
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 12,944 ha 21,65 2,05
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,171 ha 0,29 1,1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,613 ha 7,72 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,338 ha 0,57 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,020 ha 0,03 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,698 ha 1,17 2,16
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Cyanostolus aeneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Oulema erichsonii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Ischnopterapion modestum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Chaetocnema aerosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Cassida hemisphaerica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2013
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 159

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.