Soustava rybníků u Bražce a u Bochova

N.KV.02
Lokalizace: 50.167936N 13.057015E
Rozloha: 431,888 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 650 - 781 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava asi 20 rybníčků obklopená pastvinami a vlhkými loukami. Významné stanoviště obojživelníků v nadm. výškách 650 – 810 m n. m. (nejvýše položené chovné rybníky v ČR).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,012 ha -- 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 10,818 ha 2,5 2,64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23,199 ha 5,37 2,3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,888 ha 0,21 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 106,795 ha 24,73 2,22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 41,930 ha 9,71 2,29
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,059 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12,973 ha 3 2,31
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,423 ha 0,1 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,182 ha 0,04 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 38,058 ha 8,81 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14,345 ha 3,32 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,192 ha 0,28 1,86
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 34,986 ha 8,1 2,07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,161 ha 0,27 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana hořeček drsný Sturmův -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 148

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.