Černé jezero

N.KT.02
Lokalizace: 49.179048N 13.183261E
Rozloha: 23,759 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Horské jezero
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO, PP
Nadmořská výška: 1000 - 1100 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Největší šumavské glaciální jezero s vodními a mokřadními společenstvy sv. Littorellion, Isoetion a Sphagno-Caricion canescentis. Součást NPR Černé a Čertovo jezero (152 ha). Prvý hydrobiologický a algologický výzkum z r. 1898 (FRIČ at VÁVRA). V karu reliktní společenstva skalních substrátů, vysokobylinných kapradinových niv a papratkových smrčin. Ve stěně karu oměj šalamounek, papratka horská, mléčivec alpský, hořec šumavský, koprníček bezobalný, devětsil bílý, sítina trojklaná, jinořadec kadeřavý, vrba velkolistá, borovice kleč.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 18,407 ha 77,47 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,291 ha 1,22 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,046 ha 0,19 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,045 ha 12,82 1,39
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 0,323 ha 1,36 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,538 ha 6,47 1,15

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Oreonebria castanea sumavica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Isoëtes lacustris šídlatka jezerní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.