Niva Úhlavy

N.KT.01
Lokalizace: 49.442448N 13.253205E
Rozloha: 2 740.674 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 300 - 1150 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mozaika lučních společenstev v zázemí meandrujícího toku, sporadicky rákosiny (5%). Převážně podmáčené louky na štěrkopíscích v zátopovém prostoru Úhlavy, rákosiny (jejich celková plocha nepřesahuje 20 ha) a rašeliniště. Tok řeky přirozeně meandrující s 1 – 2 m vysokými břehy je lemován břehovými porosty. Na hrázích okolo odvodňovacích kanálů sukcesní společenstva do stáří 50 let (vrba, dub, olše, bříza). Území vyniká vysokou druhovou diverzitou avifauny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 21.542 ha 0.79 2.51
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.136 ha 0.01 3
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.666 ha 0.02 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 813.046 ha 29.67 2.32
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.114 ha -- 1
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.196 ha 0.01 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.052 ha 0.29 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.294 ha 0.12 3.26
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.592 ha 0.13 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.115 ha -- 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.003 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.817 ha 0.07 1.47
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9.335 ha 0.34 3.05
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5.133 ha 0.19 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 16.962 ha 0.62 1.24
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2014
Dvoukřídlí Sarcophaga sexpunctata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2001
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2016
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2002
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 208

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.