Starokolínské mokřady

N.KO.01
Lokalizace: 50.032502N 15.339768E
Rozloha: 611.935 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PR, EVL
Nadmořská výška: 189 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva Labe a Doubravy s vodní a pobřežní vegetací proudících a stojatých vod (tůní) a říčních ramen. Součástí mokřadu jsou i Týnecké mokřiny (bezlesá labská niva s mokřadními loukami a tůněmi), Lžovické tůně (část inundačního území na pravém břehu Labe), dále lokality Na hornické a Za kamencem. Ucelený komplex zahrnující rozsáhlé tůně přirozeného původu (stará říční ramena) v různých stadiích sukcese (tůň, rákosina, ostřicová louka, vlhká mezofilní louka, olšina) a lužní lesy (měkký i tvrdý luh) v jižní části. Tůně po těžbě stavebního materiálu na výstavbu železnice, která částečně prochází lokalitou. Od roku 1976 přibyla odstavená ramena Labe po splavnění toku. Lesní komplexy v jižní části původně součástí levobřežního komplexu tůní a luhů v oblasti soutoku Doubrava – Labe, po úpravě toku částečně rozděleny řekou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 34.840 ha 5.69 2.23
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.975 ha 0.32 2.62
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.004 ha -- 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.550 ha 0.09 1.07
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.711 ha 0.28 1.52
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 82.753 ha 13.52 1.95
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9.321 ha 1.52 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.802 ha 0.13 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 28.365 ha 4.64 2.87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.720 ha 0.61 1.81
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.322 ha 0.38 1.77
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.706 ha 1.75 2.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 70.682 ha 11.55 1.96
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.009 ha 0.16 1.52
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.429 ha 0.07 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agonum lugens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Blethisa multipunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Endomychus coccineus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Protaetia affinis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Badister peltatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 193

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.