Niva Orlice

N.HK.01
Lokalizace: 50.177992N 15.999613E
Rozloha: 1 203,327 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 226 - 252 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva Orlice mezi jezem v Týništi n. Orl. pod soutokem Tiché a Divoké Orlice až po ústí do Labe v Hradci Králové. Řeka zde meandruje v široké zaplavované nivě jako jeden z posledních větších přírodních toků. Nebyla regulována, proto může stále tvořit odstavená ramena a tůně. Niva je většinou bezlesá, s trvalými travními porosty, méně ornou půdou, s větším množstvím ramen a tůní v různém stupni zazemnění. Společenstva sv. Convolvulion a Phalaridion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,431 ha 0,04 3,99
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 187,426 ha 15,58 2,53
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1,206 ha 0,1 1,84
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 16,601 ha 1,38 2,47
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,001 ha -- 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,044 ha -- 1,8
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,636 ha 0,05 1,31
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 16,161 ha 1,34 1,58
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,452 ha 0,45 3,14
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 32,155 ha 2,67 1,98
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 46,857 ha 3,89 2,39
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 48,245 ha 4,01 2,62
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,491 ha 0,21 3,12
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,431 ha 0,45 1,87
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17,039 ha 1,42 2,64
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anthaxia candens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Poecilonota rutilans -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2010
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 151

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.