Ranské mokřady

N.HB.01
Lokalizace: 49.670338N 15.817309E
Rozloha: 551.690 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: NPR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 535 - 654 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex unikátních mokřadních biotopů ležících uvnitř a v okolí nově vyhlášené NPR Staré Ransko (1388 ha) na Českomoravské vrchovině. Lokalita je prameništěm řeky Doubravy (rybník Doubravník). Díky pestré geologické stavbě se jedná o území floristicky nesmírně bohaté, s pestrou mozaikou rostlinných společenstev. Nejbohatší jsou podmáčené olšiny na severních svazích Ranského Babylonu (Staré Ransko a Ranská bahna) s největšími výskytišti bledule jarní na celé Českomoravské vrchovině. Lokalita Ranská jezírka (PR) je pozůstatkem dřívější těžby železné rudy. V okolí rybníků Doubravník a Podhorský jsou vyvinuty rozsáhlé ostřicové porosty a zrašelinělé okraje. Velmi rozsáhlé rašelinné louky s komplexem slatinných společenstev aluvia Doubravy jsou zachovány v návaznosti na litorál rybníka Řeka ve stejnojmenné PR.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9.634 ha 1.75 2.02
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.958 ha 0.54 1.89
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 11.168 ha 2.02 2.39
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.396 ha 0.07 1.25
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.359 ha 0.07 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 2.636 ha 0.48 1.36
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.452 ha 1.71 1.95
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 45.399 ha 8.23 1.94
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.540 ha 0.1 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.741 ha 1.04 1.03
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.792 ha 1.23 2.17
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.744 ha 0.32 2.02
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.667 ha 1.03 1.99
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.981 ha 0.18 3.5
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.082 ha 0.56 2.05
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2007
Lišejníky Collema flaccidum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Lišejníky Dermatocarpon luridum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Micarea nitschkeana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 212

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.