Postřekovské rybníky

N.DO.01
Lokalizace: 49.450303N 12.828679E
Rozloha: 137,286 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 417 - 444 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava malých, extenzivně obhospodařovaných rybníčků, obklopených vlhkými loukami, v silně přeměněné zemědělské krajině. Významné hnízdiště a tahová zastávka ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 16,159 ha 11,77 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 42,707 ha 31,11 1,54
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,266 ha 0,92 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 12,510 ha 9,11 1,46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,953 ha 5,79 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,119 ha 0,09 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,548 ha 1,13 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13,337 ha 9,71 1,44
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,804 ha 0,59 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6,043 ha 4,4 2,1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,062 ha 0,05 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 62

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.