Niva řeky Labe

N.DC.01
Lokalizace: 50.769609N 14.211187E
Rozloha: 698,101 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 104 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Labe neovlivněný jezy, s vegetací štěrkovitých náplavů. Labe si zde zachovalo původní směr toku a vytvořilo jedinečné údolí patřící mezi evropské rarity. Unikátem jsou submontánní bučiny ve výšce cca 200 m n. m. U obce Nebočady hustě zalesněný poloostrov s častými periodickými záplavami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 17,442 ha 2,5 1,79
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,016 ha -- 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,276 ha 0,33 3
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,627 ha 0,09 3,35
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,584 ha 0,08 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,056 ha 0,87 1,39
M1.4 Říční rákosiny -- -- 16,981 ha 2,43 2,09
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,502 ha 0,07 1,29
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,114 ha 0,02 1,23
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,003 ha -- 2,76
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,966 ha 0,14 2,01
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 439,877 ha 63,01 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,954 ha 0,42 1,84
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0,028 ha -- 1
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 13,735 ha 1,97 1,02
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2019
Blanokřídlí Bombus hortorum čmelák zahradní Ohrožený -- -- -- 2018
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Xanthium strumarium řepeň durkoman -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Najas marina řečanka přímořská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pseudanodonta complanata škeblička plochá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinocystis lobata štětinec laločnatý -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Virga strigosa štětička větší -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Rumex palustris šťovík bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
První 7 8 9 10 11 12 Poslední Zobrazeno: 150 - 165 z 166

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.