Niva řeky Labe

N.DC.01
Lokalizace: 50.769609N 14.211187E
Rozloha: 698,101 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 104 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Labe neovlivněný jezy, s vegetací štěrkovitých náplavů. Labe si zde zachovalo původní směr toku a vytvořilo jedinečné údolí patřící mezi evropské rarity. Unikátem jsou submontánní bučiny ve výšce cca 200 m n. m. U obce Nebočady hustě zalesněný poloostrov s častými periodickými záplavami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,130 ha 0,02 2
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,512 ha 0,07 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,627 ha 0,09 3,35
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 13,735 ha 1,97 1,02
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0,016 ha -- 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,004 ha -- 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,249 ha 0,04 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,502 ha 0,07 1,29
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,004 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,954 ha 0,42 1,84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,276 ha 0,33 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 439,877 ha 63,01 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,009 ha -- 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,856 ha 0,55 3,32
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,114 ha 0,02 1,23
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2019
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2018
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2019
Blanokřídlí Bombus hortorum čmelák zahradní Ohrožený -- -- -- 2018
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Xanthium strumarium řepeň durkoman -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Najas marina řečanka přímořská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pseudanodonta complanata škeblička plochá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinocystis lobata štětinec laločnatý -- -- -- BL2 2018
První 7 8 9 10 11 12 Poslední Zobrazeno: 150 - 165 z 170

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.