Niva řeky Labe

N.DC.01
Lokalizace: 50.769609N 14.211187E
Rozloha: 698.101 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nadmořská výška: 104 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Labe neovlivněný jezy, s vegetací štěrkovitých náplavů. Labe si zde zachovalo původní směr toku a vytvořilo jedinečné údolí patřící mezi evropské rarity. Unikátem jsou submontánní bučiny ve výšce cca 200 m n. m. U obce Nebočady hustě zalesněný poloostrov s častými periodickými záplavami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.130 ha 0.02 2
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.512 ha 0.07 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.627 ha 0.09 3.35
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 13.735 ha 1.97 1.02
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.016 ha -- 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.004 ha -- 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.249 ha 0.04 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.502 ha 0.07 1.29
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.004 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.954 ha 0.42 1.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.276 ha 0.33 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 439.877 ha 63.01 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.009 ha -- 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.856 ha 0.55 3.32
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.114 ha 0.02 1.23
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Barbarea vulgaris subsp. arcuata barborka obecná obloučnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Ballerus ballerus cejn siný -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Verbascum blattaria divizna švábovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Corrigiola littoralis drobnokvět pobřežní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2003
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ryby a mihule Neogobius melanostomus hlaváč černoústý -- -- -- BL3 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 124

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.