Chrudimka

N.CR.02
Lokalizace: 49.818962N 15.649422E
Rozloha: 228,896 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 423 - 533 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lokalita je tvořena korytem toku s přilehlou nivou. Součástí je i vodní nádrž Seč. Tok řeky je v místech širokých niv klidný, v místech jezových vzdutí až 150 cm hluboký. V lesních úsecích je tok horský kamenitý s většími tůněmi. Tok je v nadmořské výšce od 450 do 520 metrů nad mořem.

Geologie

Podloží je tvořeno tvrdými horninami Ohebského krystalinika. Granodiority s cordieritem, dvojslídné žuly, dvojslídné ortoruly, gabra a gabrodiority. Povodí říčky náleží do celku Železných hor a podcelku Sečská vrchovina. V nivách jsou hluboké nivní naplaveniny, hlinité až hlinitopísčité. Půdy jsou v úzkých lesních nivách mělké, mírně kyselé.

Flóra

Celý tok doprovázejí potoční a degradované jasanovo-olšové luhy případně říční a typické jasanovo-olšové luhy. Řeka Chrudimka dále hostí stanoviště makrofitní vegetace vodních toků se svazy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. V okolí vodních nádrží a větších tůní se setkáme s říčními rákosinami a s vegetací vysokých ostřic.

Fauna

Vydra říční

Poznámka

Charakter toku je na mnoha místech narušen rozsáhlou rekreační chatovou zástavbou a s ní souvisejícími aktivitami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,085 ha 0,04 3,91
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,948 ha 0,85 1,71
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,166 ha 6,63 2,28
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,452 ha 0,2 1,38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,549 ha 1,11 2,55
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,042 ha 0,02 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,143 ha 1,37 1,93
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,000 ha -- 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,029 ha 0,01 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,004 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,000 ha -- 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,958 ha 1,29 3,94
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 10,341 ha 4,52 3,15
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 9,965 ha 4,35 1,38
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,002 ha -- 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2013
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
První 1 2 3 4 Zobrazeno: 45 - 52

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.