Chrudimka

N.CR.02
Lokalizace: 49.818962N 15.649422E
Rozloha: 228,896 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 423 - 533 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lokalita je tvořena korytem toku s přilehlou nivou. Součástí je i vodní nádrž Seč. Tok řeky je v místech širokých niv klidný, v místech jezových vzdutí až 150 cm hluboký. V lesních úsecích je tok horský kamenitý s většími tůněmi. Tok je v nadmořské výšce od 450 do 520 metrů nad mořem.

Geologie

Podloží je tvořeno tvrdými horninami Ohebského krystalinika. Granodiority s cordieritem, dvojslídné žuly, dvojslídné ortoruly, gabra a gabrodiority. Povodí říčky náleží do celku Železných hor a podcelku Sečská vrchovina. V nivách jsou hluboké nivní naplaveniny, hlinité až hlinitopísčité. Půdy jsou v úzkých lesních nivách mělké, mírně kyselé.

Flóra

Celý tok doprovázejí potoční a degradované jasanovo-olšové luhy případně říční a typické jasanovo-olšové luhy. Řeka Chrudimka dále hostí stanoviště makrofitní vegetace vodních toků se svazy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. V okolí vodních nádrží a větších tůní se setkáme s říčními rákosinami a s vegetací vysokých ostřic.

Fauna

Vydra říční

Poznámka

Charakter toku je na mnoha místech narušen rozsáhlou rekreační chatovou zástavbou a s ní souvisejícími aktivitami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,452 ha 0,2 1,38
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,166 ha 6,63 2,28
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,001 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,000 ha -- 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,216 ha 0,09 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,362 ha 0,16 3,7
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,029 ha 0,01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,006 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,000 ha -- 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,948 ha 0,85 1,71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,143 ha 1,37 1,93
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,656 ha 0,29 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,002 ha -- 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,085 ha 0,04 3,91
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,958 ha 1,29 3,94
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2021
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2022
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2013
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Salvelinus fontinalis siven americký -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2019
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 46

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.