Upolíny u Kamenice

N.CR.01
Lokalizace: 49.790591N 15.837111E
Rozloha: 3,434 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 572 - 584 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Slatinné a vlhké pcháčové louky v ploché nivě potoka, na okrajích se mírně svažující. Geologické podloží žuly Nasavrckého plutonu. Vegetační kryt tvoří podél potoka vrbové křoviny s vrbou pětimužnou a v. ušatou, které přecházejí v rašelinnou louku s převahou ostřic a mechů as. Caricetum goodenowii, a dále ve vlhkou pcháčovou louku s upolíny a rdesnem – ohrožené společenstvo as. Polygono-Trollietum altissimi, v J části u potoka se nachází vysokobylinná niva as. Lysimachio-Filipenduletum, na sušších mistech v JV části jsou eutrofizované kostřavové louky svazu Arrhenatherion. V S části u silnice byly provedeny meliorace a vysázen porost smrku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,253 ha 7,36 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,226 ha 6,58 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,412 ha 12 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,119 ha 3,46 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,356 ha 10,38 2,25
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,230 ha 6,69 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,268 ha 7,8 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dryopteris cristata kapraď hřebenitá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.