Poselský a Mariánský rybník

N.CL.03
Lokalizace: 50.54853N 14.672008E
Rozloha: 67,035 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 268 - 286 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava menších rybníků jižně od Doks, největší Poselský postaven již na přelomu 15. a 16. století. Rybníky jsou lemovány pobřežními porosty rákosin a ostřic. Přilehlé mokřadní louky, rašeliniště a rašelinné lesy jsou biotopem řady ohrožených a chráněných rostlin. Nejbohatší naleziště kriticky ohroženého druhu prstnatce plamatého pozdního v ČR, v r. 1996 ojedinělý nález měkkyně bažinné.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 4,041 ha 6,03 3,66
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 15,407 ha 22,98 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,037 ha 0,05 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,182 ha 0,27 3,43
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5,651 ha 8,43 1,54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,230 ha 3,33 1,7
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,161 ha 1,73 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,135 ha 3,19 3,84
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 6,761 ha 10,09 1,99
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,385 ha 3,56 3,96
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,093 ha 24,01 1,21
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1,178 ha 1,76 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,213 ha 1,81 2,68
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,006 ha 0,01 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (<i>Rhynchospora alba</i>) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 1,444 ha 2,15 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Měkkýši Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný -- HD II Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 93

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.