Jestřebské slatiny

N.CL.01
Lokalizace: 50.604646N 14.615023E
Rozloha: 164,682 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PO
Nadmořská výška: 256 - 294 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Území zahrnuje dosavadní rezervaci Slunečný dvůr a slatinné biotopy mezi Jestřebím a Starými splavy: Baronský rybník, Shnilé louky a louky pod Konvalinkovým vrškem. Mimořádně cenné slatiny a mokřadní louky jsou nalezištěm řady kriticky ohrožených druhů. Nejvýznamnější lokalitou je Baronský rybník – zarůstající slatiniště v místech bývalého rybníka – s výskytem endemitů tučnice české a prstnatce českého. Shnilé louky jsou odtěženým rašeliništěm, na kterém byl v osmdesátých letech zaznamenám masový výskyt hlízovce Loeselova a dalších slatinných druhů. Hustý nálet borovice lesní byl v r. 1998 odstraněn. PR Slunečný dvůr je bývalá mokřadní louka zarůstající olší, břízou a rákosem. Lokalita popelivky sibiřské je zde chráněná již od třicátých let. Z mokřadních luk pod Konvalinkovým vrškem (sv. Caricion davallianae, Molinion) již četné slatinné druhy vymizely, neboť se zde přestalo hospodařit. Ekosystémy slatinišť zavislé na tradičních způsobech hospodaření vyžadují stálou péči ochrany přírody. V území jsou na vybraných plochách odstraňovány dřeviny a sečeny části luk s výskytem ohrožených druhů. Na Baronském rybníku probíhá posilování populace tučnice české (Botanická zahrada v Liberci).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,144 ha 3,12 3,19
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,005 ha -- 3,26
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,013 ha 0,01 2,02
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,050 ha 0,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,373 ha 0,23 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,639 ha 0,39 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,510 ha 2,13 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,979 ha 1,81 3,13
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,940 ha 1,18 2,02
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,111 ha 0,07 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,002 ha 0,61 3,97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,335 ha 3,24 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,690 ha 7,71 3,22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 26,059 ha 15,82 3,15
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,318 ha 0,19 2,04
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris subsp. bohemica × P. vulgaris subsp. vulgaris -- Kriticky ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 144

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.