Soos

N.CH.02
Lokalizace: 50.151235N 12.404041E
Rozloha: 477,723 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 436 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé rašeliniště a minerální slatiniště představuje jednu z našich nejzajímavějších a vědecky nejhodnotnějších rezervací. Mělká Sooská kotlina mezi Vonšovským potokem na jihu a Sooským potokem na severu a ohraničená tektonicky na západ, jih a severovýchod, je uprostřed rozdělena nízkým valem křemičitého písku na dvě části. V severní, svažující se do povodí Sooského potoka vzniklo hluboké rašeliniště, v jižní, ohraničené na jihu druhým písečným valem a téměř bezodtoké, vzniklo mělké jezero napájené jednak dešťovou vodou, jednak četnými prameny minerálních vod. Díky nim došlo k neobyčejně bohatému rozvoji rozsivek (Diatomae), jejichž schránky tvoří na dně vrstvu křemeliny. Na některých místech minerální prameny vystupující z hloubek (popř. samotný plynný CO2), jako projev dohasínající postvulkanické činnosti, prorazily tento křemelinový štít a vyvěrají na povrchu v malých, 10 – 80 cm širokých a skoro stejně hlubokých kráterech (mofety – suché výrony CO2); nepravé bahenní sopky s klokotající vodou a bahnem. Povrch křemelinového štítu za sucha puká a praskliny tvoří mnohoúhelníková políčka, na nichž se z minerálních vod, jimiž je křemelina prosycena, usazují bílé krystalky Glauberovy soli (MgSO4) a žlutavé a zelenavé krystalky dalších síranů. Okolí kráterů bývá zabarveno červenavě kysličníky železa. Geologické a hydrologické poměry ovlivňují složení vegetace částečně ve prospěch halofytů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 19,478 ha 4,08 1,99
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 52,450 ha 10,98 1,97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,812 ha 1,22 1
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 6,610 ha 1,38 1,79
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 1,102 ha 0,23 1
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,467 ha 0,1 1,62
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,022 ha 1,26 2,01
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2,026 ha 0,42 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,137 ha 0,03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,720 ha 0,15 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,385 ha 0,5 2
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 7,084 ha 1,48 2,07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,020 ha 0,21 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,513 ha 0,32 2,26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 47,424 ha 9,93 2,6
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus cyanescens polník zimolezový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Phaeonematoloma myosotis třepenitka pomněnková -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Cephaloziella spinigera drobnička zoubkatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Russula gracillima holubinka štíhlá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Rhodocollybia fodiens penízovka nabodlá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Houby Pluteus phlebophorus štítovka lemovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Houby Lyophyllum paelochroum líha nečistá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 195

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.