Soos

N.CH.02
Lokalizace: 50.151235N 12.404041E
Rozloha: 477,723 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 436 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé rašeliniště a minerální slatiniště představuje jednu z našich nejzajímavějších a vědecky nejhodnotnějších rezervací. Mělká Sooská kotlina mezi Vonšovským potokem na jihu a Sooským potokem na severu a ohraničená tektonicky na západ, jih a severovýchod, je uprostřed rozdělena nízkým valem křemičitého písku na dvě části. V severní, svažující se do povodí Sooského potoka vzniklo hluboké rašeliniště, v jižní, ohraničené na jihu druhým písečným valem a téměř bezodtoké, vzniklo mělké jezero napájené jednak dešťovou vodou, jednak četnými prameny minerálních vod. Díky nim došlo k neobyčejně bohatému rozvoji rozsivek (Diatomae), jejichž schránky tvoří na dně vrstvu křemeliny. Na některých místech minerální prameny vystupující z hloubek (popř. samotný plynný CO2), jako projev dohasínající postvulkanické činnosti, prorazily tento křemelinový štít a vyvěrají na povrchu v malých, 10 – 80 cm širokých a skoro stejně hlubokých kráterech (mofety – suché výrony CO2); nepravé bahenní sopky s klokotající vodou a bahnem. Povrch křemelinového štítu za sucha puká a praskliny tvoří mnohoúhelníková políčka, na nichž se z minerálních vod, jimiž je křemelina prosycena, usazují bílé krystalky Glauberovy soli (MgSO4) a žlutavé a zelenavé krystalky dalších síranů. Okolí kráterů bývá zabarveno červenavě kysličníky železa. Geologické a hydrologické poměry ovlivňují složení vegetace částečně ve prospěch halofytů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,812 ha 1,22 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 52,450 ha 10,98 1,97
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13,848 ha 2,9 2,2
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 7,084 ha 1,48 2,07
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 16,643 ha 3,48 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,513 ha 0,32 2,26
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,451 ha 0,09 3
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 6,610 ha 1,38 1,79
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,612 ha 0,55 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,705 ha 2,03 2,31
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,361 ha 0,29 3,26
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 33,978 ha 7,11 2,79
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 47,424 ha 9,93 2,6
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,467 ha 0,1 1,62
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,104 ha 4,21 2,32
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus cyanescens polník zimolezový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Aphodius consputus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Aphodius paykulli -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Phaenops cyanea krasec borový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Polygala serpyllifolia vítod douškolistý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Nymphoides peltata plavín štítnatý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 195

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.