Hrnčířské louky

N.AA.01
Lokalizace: 50.004454N 14.511765E
Rozloha: 69.099 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 269 - 305 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex rybníků a přilehlých mokřadních luk mezi obcemi Šeberov a Hrnčíře v pramenné oblasti Kunratického potoka. Největší lokalita mokřadních luk v Praze. Mozaika rákosin, ostřicových luk a podmáčených luk. Bezkolencové louky svazu Molinion, asociace Sanguisorbo-Festucetum pratensis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.905 ha 1.31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.762 ha 11.23 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.030 ha 0.04 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.160 ha 0.23 2.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.881 ha 1.27 3.36
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.256 ha 9.05 2.67
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.361 ha 0.52 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.961 ha 5.73 2.42

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Chaetocnema conducta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2001
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2001
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2003
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.