Suché kopce

L.ZR.20
Lokalizace: 49.685558N 15.894729E
Rozloha: 13,950 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 636 - 664 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,400 ha 2,87 1,38
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,332 ha 2,38 1,54
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,289 ha 23,58 1,29
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,687 ha 12,1 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,998 ha 7,16 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,322 ha 16,64 1,33
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,310 ha 9,39 1,23
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,000 ha -- 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,034 ha 7,41 1,01

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2018
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2018
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2018
Houby Clavulinopsis laeticolor kyjovečka krásná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Hygrocybe ceracea voskovka vosková -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Hygrocybe insipida voskovka mírná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Hygrophorus pustulatus šťavnatka tečkovaná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Houby Hygrocybe coccinea voskovka šarlatová -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.