Louky u Černého lesa

L.ZR.13
Lokalizace: 49.585757N 15.94209E
Rozloha: 30,845 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 563 - 581 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> 0,533 ha 1,73 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,595 ha 24,62 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 0,136 ha 0,44 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,351 ha 1,14 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,421 ha 1,36 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,802 ha 2,6 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,631 ha 2,05 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,288 ha 7,42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,287 ha 10,66 1,87
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,986 ha 6,44 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,504 ha 1,64 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,320 ha 1,04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 2,701 ha 8,76 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Plagiomnium medium měřík prostřední -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2019
Cévnaté rostliny Carex dioica ostřice dvoudomá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 68

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.