Bohdalovské rybníky

L.ZR.02
Lokalizace: 49.473335N 15.860298E
Rozloha: 239,651 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 559 - 659 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,009 ha -- 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,115 ha 0,05 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,384 ha 0,16 3,35
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,533 ha 0,22 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,559 ha 0,23 1,96
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,620 ha 0,26 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,793 ha 0,33 2,62
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,093 ha 0,46 2,45
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,129 ha 0,47 2,93
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,971 ha 0,82 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,972 ha 1,66 2,2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,656 ha 7,78 2,03
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20,828 ha 8,69 3,08
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102,582 ha 42,8 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Viola tricolor subsp. tricolor violka trojbarevná pravá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
První 5 6 7 8 Zobrazeno: 105 - 108

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.