Bohdalovské rybníky

L.ZR.02
Lokalizace: 49.473335N 15.860298E
Rozloha: 239,651 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 559 - 659 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,559 ha 0,23 1,96
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,384 ha 0,16 3,35
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,793 ha 0,33 2,62
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,971 ha 0,82 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,115 ha 0,05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,972 ha 1,66 2,2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20,828 ha 8,69 3,08
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102,582 ha 42,8 3
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,620 ha 0,26 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,009 ha -- 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,093 ha 0,46 2,45
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,129 ha 0,47 2,93
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,533 ha 0,22 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,656 ha 7,78 2,03

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ichthyaetus melanocephalus racek černohlavý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2017
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 60 - 75 z 113

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.