U Jejkala

L.ZN.27
Lokalizace: 48.879655N 15.802555E
Rozloha: 11,522 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 444 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,576 ha 5 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,037 ha 0,32 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,866 ha 24,88 2,82
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,047 ha 0,41 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,838 ha 7,27 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,005 ha 8,72 3,52
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,138 ha 1,2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,635 ha 5,51 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,052 ha 0,45 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,789 ha 6,84 3,22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,754 ha 6,54 2,38

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Furcula bicuspis hranostajník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Leucodonta bicoloria hřbetozubec dvoubarvý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Notodonta tritophus hřbetozubec topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Peridea anceps hřbetozubec plachý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Pteronemobius heydenii cvrček pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ortopteroidní hmyz Tetrix bolivari marše panonská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Drymonia ruficornis hřbetozubec dubový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.