U Jejkala

L.ZN.27
Lokalizace: 48.879655N 15.802555E
Rozloha: 11,522 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 444 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,138 ha 1,2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,635 ha 5,51 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,037 ha 0,32 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,052 ha 0,45 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,576 ha 5 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,789 ha 6,84 3,22
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,838 ha 7,27 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,005 ha 8,72 3,52
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,047 ha 0,41 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,866 ha 24,88 2,82
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,754 ha 6,54 2,38

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Coenagrion scitulum šidélko huňaté -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Triturus cristatus s.l. čolek velký komplex Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Triturus carnifex čolek dravý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Chamaecytisus supinus čilimník nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Vážky Sympetrum meridionale vážka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.