Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Lokalizace: 48.880125N 15.887357E
Rozloha: 80,161 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 272 - 454 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,112 ha 0,14 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,299 ha 0,37 2,46
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,024 ha 0,03 2,5
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,005 ha 0,01 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,866 ha 1,08 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,550 ha 1,93 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,001 ha -- 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,017 ha 0,02 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,914 ha 2,39 1,24
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,011 ha 0,01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,271 ha 0,34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,012 ha 0,01 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,143 ha 0,18 1,05
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,019 ha 0,02 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 23,252 ha 29,01 1,94
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Inula oculus-christi oman oko Kristovo Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Stipa pennata kavyl Ivanův Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 151

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.