Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Lokalizace: 48.880125N 15.887357E
Rozloha: 80,161 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 272 - 454 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,019 ha 0,02 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,143 ha 0,18 1,05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,146 ha 0,18 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29,747 ha 37,11 1,82
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,299 ha 0,37 2,46
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,866 ha 1,08 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,751 ha 0,94 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,005 ha 0,01 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,914 ha 2,39 1,24
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0,006 ha 0,01 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,001 ha -- 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,271 ha 0,34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,012 ha 0,01 4
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,241 ha 0,3 1,09
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,003 ha -- 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 149

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.