Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Lokalizace: 48.880125N 15.887357E
Rozloha: 80,161 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: NP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 272 - 454 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,012 ha 0,01 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,004 ha 2,5 1
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,012 ha 0,02 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,004 ha -- 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 19,023 ha 23,73 1,59
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,003 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,118 ha 1,39 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,645 ha 0,8 1
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,016 ha 0,02 1
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,226 ha 0,28 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,275 ha 0,34 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,222 ha 0,28 1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,013 ha 0,02 1
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0,203 ha 0,25 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,838 ha 1,05 1,21
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anthaxia fulgurans -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Dvoukřídlí Lucilia bufonivora -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Phthitia spinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Parasyrphus nigritarsis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Dvoukřídlí Paraclusia tigrina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Dvoukřídlí Neurigona erichsoni -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Neoascia interrupta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Megamerina dolium -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Dvoukřídlí Leptocera oldenbergi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Promormia eatoni -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Dvoukřídlí Lasiambia coxalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Diastata adusta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Criorhina asilica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Dvoukřídlí Anticheta brevipennis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Dvoukřídlí Americina vittata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.