Tůň v kaolínce u Mašovic

L.ZN.22
Lokalizace: 48.858938N 15.986417E
Rozloha: 11,864 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, NP, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 347 - 355 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,268 ha 10,68 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,145 ha 1,22 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,704 ha 31,22 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,003 ha 0,03 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,274 ha 2,31 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Xylotrechus pantherinus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Lacerta viridis ještěrka zelená Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2009
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Lactuca viminea locika prutnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.