Týnský rybník

L.ZN.19
Lokalizace: 49.027246N 16.303346E
Rozloha: 41,552 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 244 - 249 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,182 ha 0,44 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,568 ha 6,18 1,31
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 23,034 ha 55,43 3,03
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,873 ha 2,1 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,614 ha 1,48 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,973 ha 9,56 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2014
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2017
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.