Lechovický močál

L.ZN.08
Lokalizace: 48.872838N 16.230481E
Rozloha: 36,469 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 190 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,836 ha 2,29 3,49
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,355 ha 0,97 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,664 ha 4,56 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,003 ha 0,01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,112 ha 8,53 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 6,353 ha 17,42 3,43
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,445 ha 36,87 2,85

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ischnomera sanguinicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Drapetes mordelloides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Chaetopteroplia segetum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2012
Brouci Elater ferrugineus kovařík rezavý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Lamia textor kozlíček vrbový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.