Jalovcová stráň

L.ZL.04
Lokalizace: 49.102278N 18.092439E
Rozloha: 41,057 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 527 - 750 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,542 ha 6,19 1,85
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,013 ha 0,03 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,312 ha 3,2 2,48
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,030 ha 0,07 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,858 ha 6,96 3,74
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,290 ha 0,71 2,5
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,058 ha 0,14 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,167 ha 0,41 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 8,849 ha 21,55 1,29
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,002 ha -- 1
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,167 ha 0,41 4
T3.4B Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 4,398 ha 10,71 3,05
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,887 ha 2,16 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Stejnokřídlí Kelisia irregulata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Stejnokřídlí Xanthodelphax flaveola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Stejnokřídlí Kelisia pallidula -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Stejnokřídlí Sorhoanus assimilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Stejnokřídlí Ribautodelphax angulosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Motýli Cleoceris scoriacea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Stejnokřídlí Trioza dispar -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Pavouci Clubiona saxatilis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Stejnokřídlí Trioza proxima -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Stejnokřídlí Kelisia vittipennis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Stejnokřídlí Anakelisia perspicillata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Stejnokřídlí Cercopis arcuata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Stejnokřídlí Craspedolepta sonchi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Stejnokřídlí Eupteryx origani -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 67

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.