Lazy

L.ZL.03
Lokalizace: 49.059117N 18.009141E
Rozloha: 1,846 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 316 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 0,347 ha 18,77 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>) 0,022 ha 1,2 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>) 0,053 ha 2,88 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 0,044 ha 2,38 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,155 ha 8,39 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 0,776 ha 42,01 1,79
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 0,051 ha 2,74 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,232 ha 12,57 1

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.